DRILLING WORKS

Since 2001, ENVIGEO has expanded its range of services based on market needs.
One of them is the technical work for drilling and sampling of minerals, soils and groundwater.

Engineering and technology

Since 2001, ENVIGEO has expanded the range of services it offers based on market needs. One of them is the technical work…

Drilling machinery

In our work we use penetration, drilling and sampling rigs of various kinds.

Engineering production

At the workplace of the ENVITEC division in Zvolenská Slatina there is a universal engineering-locksmith’s workshop…

Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk