Vrtné práce

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Spoločnosť ENVIGEO rozšírila od roku 2001 na základe potreby trhu rozsah ponúkaných služieb. Jednou z nich sú aj technické práce zamerané na vŕtanie a vzorkovanie hornín, zemín a podzemných vôd.

Vrtné a vzorkovacie súpravy – link

VRTNÉ TECHNOLÓGIE A ICH MOŽNOSTI POUŽITIA

Vrtné a vzorkovacie súpravy, ktorými disponuje ENVIGEO, a.s. sa používajú pri

 • inžinierskogeologických prieskumoch pre výstavbu, rekonštrukciu a sanáciu pozemných stavieb, podzemných stavieb a vodohospodárskych diel
 • sanácii zosuvných území a porušených objektov, podzemných priestorov, realizáciu pilót, mikropilót, hĺbkového, povrchového odvodnenia, inštaláciu a prevádzku monitorovacích systémov
 • hydrogeologických prieskumoch sledovania kvality podzemných vôd, budovania monitorovacích systémov podzemných vôd, vyhľadávanie, prieskum a zachytávanie úžitkových, pitných a minerálnych vôd
 • prieskumoch znečistenia životného prostredia
 • sanačných prácach – zameraných predovšetkým na sanáciu znečisteného horninového prostredia a podzemných vôd
 • environmentálnych auditoch v oblasti ochrany životného prostredia
Ing. Zoltán JASOVSKÝ

riaditeľ divízie ENVITEC

tel.: 048 – 471 24 63
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 339

DIVÍZIA ENVITEC
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk