Ostatné služby

ČISTIAREŇ ZNEČISTENÝCH VÔD VAJSKOVÁ

V súvislosti s havarijným znečistením horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd na území bývalej antimónovej huty vo Vajskovej (k.ú. Podbrezová), bola vykonaná séria prieskumných a sanačných prác, ktoré pre Rudné bane, š.p., Banská Bystrica zabezpečovala naša spoločnosť. V rámci sanačných prác sa rekultivovala halda hutníckeho odpadu a vybudovala sa čistiareň znečistených vôd (ČZV), ktorá čistí priesakové vody prekrytej skládky nebezpečného odpadu (haldy hutníckeho odpadu) čerpanej z drénov.

Dominantnou kontaminujúcou látkou priesakových vôd je arzén (As), sprievodným kontaminantom je antimón (Sb).

Čistenie kontaminovaných priesakových vôd sa vykonáva zrážaním. Ako koagulanty sa používajú chlorid železitý a hydroxid sodný. Po pridaní koagulačných činidiel a flokulantu sa vzniknutý kal odseparuje v lamelovej sedimentačnej nádrži. Predčistená voda je filtrovaná na pieskových filtroch a následne je vypúšťaná do recipientu, ktorým je Vajskovský potok. Kal je odvodňovaný v kalolise a ako nebezpečný odpad je zneškodňovaný na skládke nebezpečného odpadu.

Čistiareň znečistených vôd je prevádzkovaná od januára 2006 v nepretržitej prevádzke. Prevádzku ČZV pre Rudné bane, š.p., Banská Bystrica zabezpečuje spoločnosť ENVIGEO. Ročne sa vyčistí okolo 17 tis. m3 znečistenej vody a odvezie na zneškodnenie až 3000-4500 kg arzénu a 50-100 kg antimónu, vyseparovaného zo znečistenej priesakovej vody vo forme odvodneného kalu ako nebezpečného odpadu.

RNDr. Jaroslav SCHWARZ

riaditeľ divízie ENVIGEO

tel.: 048 – 471 24 39
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 313

DIVÍZIA ENVIGEO
RNDr. Pavol TUPÝ

generálny manažér

tel.: 048 471 24 37
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 333

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk