GEOLÓGIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť ENVIGEO sa radí medzi významné subjekty, poskytujúce environmentálne poradenstvo a širokú paletu služieb v oblasti životného prostredia a geológie.

Ložisková geológia

Spoločnosť ENVIGEO ponúka komplexný servis pri vyhľadávaní a prieskume ložísk nerastných surovín, vrátane environmentálneho poradenstva v banskej praxi.

Inžinierska geológia

Spoločnosť ENVIGEO poskytuje širokú škálu služieb v oblasti inžinierskej geológie, od štandardných posudkov a prieskumov pre zakladanie stavieb rôznych kategórií až po riešenie špeciálnych inžinierskogeologických a geotechnických problémov.

Hydrogeológia

Spoločnosť ENVIGEO zamestnáva profesionálov – hydrogeológov, ktorí sú odborne spôsobilí a skúsení v projektovaní, riadení a vyhodnocovaní hydrogeologických úloh lokálneho aj regionálneho charakteru.

Environmentálna geológia

Environmentálna geológia v sebe integruje požiadavky a postupy klasickej geológie s požiadavkami na ochranu a tvorbu životného prostredia a to predovšetkým jeho abiotickej zložky.

Analýza rizika

Súčasťou geologického prieskumu životného prostredia pri zistení závažného znečistenia je aj hodnotenie rizika vplyvu znečistenia spôsobeného činnosťou človeka na ľudské zdravie a životné prostredie – skrátene analýza rizika.

Prieskum znečistených území

V tejto oblasti disponujeme dlhodobými skúsenosťami a sme schopní poskytnúť komplexné služby – odborné poradenstvo, projektovanie a realizáciu geologických úloh, vrátane analýzy rizika, návrhu sanácie a jej realizácie.

Sanácia environmentálnych záťaží

Sanáciou environmentálnej záťaže rozumieme práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť znečistenie na úroveň akceptovateľného rizika…

Sanácia svahových deformácií

Spoločnosť ENVIGEO osvedčila schopnosť rýchlej a odborne fundovanej reakcie na havarijné situácie, ktoré aj vďaka syntetickému prepojeniu organizačných zložiek zvláda v krátkom čase a na potrebnej odbornej úrovni…

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk