OSTATNÉ SLUŽBY

Čistiareň znečistených vôd

Čistiareň znečistených vôd

V súvislosti s havarijným znečistením horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd na území bývalej antimónovej huty vo Vajskovej (k.ú. Podbrezová), bola vykonaná séria prieskumných a sanačných prác, ktoré pre Rudné bane, š.p., Banská Bystrica zabezpečovala naša spoločnosť.

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk