Geológia a životné prostredie

SANÁCIA SVAHOVÝCH DEFORMÁCIÍ

Stavebné zásahy, meniaci sa vodný režim v krajine, odstránenie stromovej vegetácie, nevhodné zemné úpravy, nevhodné umiestnenie a založenie objektov spolu s predispozíciou geologického prostredia môžu ľahko spôsobiť havarijnú situáciu – odtrhnutie a posun zemnej masy dolu po svahu, teda havarijný zosuv.

Môže za to podceňovanie inžinierskogeologického prieskumu pri príprave územia na výstavbu, ale aj zanedbávanie relevantných geologických podkladov pri tvorbe územných plánov. Pritom územie Slovenska je dostatočne podrobne preskúmané na to, aby bolo možné vyčleniť rizikové územia z hľadiska svahových deformácií – zosuvov.

Spoločnosť ENVIGEO osvedčila schopnosť rýchlej a odborne fundovanej reakcie na havarijné situácie, ktoré, aj vďaka syntetickému prepojeniu organizačných zložiek, zvláda v krátkom čase a na potrebnej odbornej úrovni. Prepojenie geologických činností (divízia ENVIGEO), vrtnej divízie (divízia ENVITEC) a stavebnej divízie (divízia ENVISTAV) sa ukazuje ako ideálne práve pre riešenie podobných situácií.

Sanácia skalného odrezu (Hontianske Nemce, 2023)
Sanácia skalného brala (Jakub, 2021)
Sanácia zosuvu (Mýtna, 2020)
Sanácia zosunutého svahu (Likavka, 2020)
Sanácia skalného brala (Kozelník, 2018)
Sanácia zosuvu (Prešov – Wilec, 2017)
Sanácia havarijného zosuvu (Vinohrady nad Váhom, 2012)

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií / zosuvov
 • Projekt sanácie geologického prostredia – havarijného zosuvu
 • Realizácia sanačných prác – sanácia (stabilizácia a zabezpečenie) havarijného zosuvu
 • Vybudovanie a prevádzka monitorovacieho systému účinnosti sanačných opatrení / Posanačné monitorovanie
Mgr. Andrea JASOVSKÁ

vedúca odboru aplikovanej geológie

tel.: 048 – 471 24 32
mobil: 0902 959 427

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk