Geológia a životné prostredie

LOŽISKOVÁ GEOLÓGIA

Spoločnosť ENVIGEO ponúka komplexný servis pri vyhľadávaní a prieskume ložísk nerastných surovín. Zamestnanci spoločnosti – ložiskoví geológovia – majú bohaté skúsenosti s prieskumom ložísk tradičných nerastných surovín (stavebný kameň, štrkopiesok), ako aj netradičných surovín pre špeciálne, najmä environmentálne účely (bentonit, zeolit, …).

Spoločnosť ENVIGEO vypracovala desiatky výpočtov zásob rudných aj nerudných nerastných surovín v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami pre výhradné ložiská a ložiská nevyhradených nerastov.

Požiadavky doby dali vzniknúť aj netradičnému typu úloh na pomedzí ložiskovej geológie a vied o životnom prostredí, ako sú napríklad požiadavky na spracovanie plánu rekultivácie lomov a hlinísk a ich zosúladenie so smernicami EÚ o ochrane vtáctva a biodiverzity.

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • Geologické prieskumy ložísk
  • prognózne ložiskové štúdie
  • ložiskový geologický prieskum vo všetkých etapách (vyhľadávací, podrobný, ťažobný)
  • výpočet zásob výhradných ložísk podľa podmienok využiteľnosti v kategóriách Z-1, Z-2 a Z-3 a výpočet zásob ložísk nevyhradených nerastov
 • Environmentálne poradenstvo v banskej praxi
  • vypracovanie návrhu plánu rekultivácie v súlade s požiadavkami na ochranu biodiverzity
RNDr. Jaroslav SCHWARZ

riaditeľ divízie ENVIGEO

tel.: 048 – 471 24 39
mobil: 0902 959 313

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk