Nerastné suroviny

PETLIT (novinka)

PETLIT je slovenský výrobok, vyrobený z vysokokvalitných slovenských bentonitov. Výberom kvalitných surovín a spôsobom ich spracovania vzniká prvotriedna bentonitová podstielka. PETLIT sa vyrába a dodáva v dvoch farebných odtieňoch, olivovom – PETLIT olivo a sivom – PETLIT grey.

Navštívte náš obchod

BENTONITY

Bentonity sú ílové horniny s prevládajúcim obsahom minerálu montmorillonitu (smektitu), ktoré vznikli zvetraním sopečných hornín, pričom proces bentonitizácie prebiehal zväčša v zásaditom prostredí. Montmorillonit (smektit) dodáva ílu výhodné reologické a sorpčné vlastnosti.

Ložiská bentonitu vznikli premenou produktov andezitového a ryolitového vulkanizmu. Spôsob vzniku ovplyvňuje kvalitatívne parametre jednotlivých typov bentonitov.

Spracovaním bentonitov v spracovateľskom závode v Žiari nad Hronom sa zaoberá v rámci spoločnosti ENVIGEO, a.s. jej divízia ENVITAZ.

Použitie bentonitov

 • v zlievárenstve – vhodné na prípravu zlievárenských formovacích zmesí na odliatky zo sivej liatiny a neželezných kovov
 • v hutníctve ako spojivo na peletizáciu a briketáciu rúd
 • v ekologických stavbách ako minerálne tesnenie
 • v poľnohospodárstve (nosič a emulgátor pesticídov a stimulátorov rastu, spojivo granulovaných krmív a osív, meliorácia ľahkých piesčitých pôd, pudrovanie silne hygroskopických umelých hnojív, výroba koncentrovaných suspenzných hnojív, …)
 • v elektrotechnike ako vynikajúci uzemňovač na zlepšenie vodivosti pôdy (napr. pri uzemňovaní plynového potrubia)
 • v stavebníctve (podzemné stavby, vrtná technika, injektáže, utesňovanie stien šácht, budovanie studní, zakladanie stavieb, príprava vodotesných betónov, plnivo do asfaltov, …)
 • okrem spomenutých aplikácií má bentonit mnohoúčelové využitie vo viacerých ďalších priemyselných odvetviach (chemický, vinársky, liehovarnícky, farbiarsky, papierenský, farmaceutický, kozmetický, octárenský, keramický, smaltársky priemysel, … )
Rad výrobkovOblasť použitia
BENTONITY RADU SStavebníctvo
BENTONITY RADU FZlievárenstvo
BENTONITY RADU PPlnivá
BENTONITY RADU APoľnohospodárstvo
BENTONITY RADU DVrtné technológie
PETLITPodstielky pre mačky
Ing. Martin ČUNDERLÍK

riaditeľ divízie ENVITAZ

tel.: 048 – 471 24 52
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 304

DIVÍZIA ENVITAZ
Mgr. Janka CIMERMANOVÁ

marketingový manažér

tel.: 048 – 471 24 26
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 955

DIVÍZIA ENVITAZ
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk