Stavebná činnosť

GEODETICKÉ PRÁCE

Pri riešení veľmi pestrých typov úloh získali pracovníci meračského oddelenia obrovské množstvo skúseností takmer z každého typu geodetických prác. Pestrosť i mimoriadne nároky na kvalitu a rýchlosť meraní vyžadovali nielen neustále zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, ale i dopĺňanie a modernizáciu prístrojového vybavenia.

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

Inžinierska geodézia
 • budovanie vytyčovacích sietí a bodových polí
 • polohopisné a výškopisné zameranie územia pre projekty stavebných diel
 • zameriavanie inžinierskych sietí
 • vytyčovanie stavebných objektov
 • vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebných diel
 • kontrolné meranie priestorovej polohy stavebných objektov
 • kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení
 • vyhotovovanie účelových tematických máp (technická mapa mesta, základná mapa lomu, závodu…)
 • tvorba digitálnych terénnych modelov a výpočty kubatúr
 • výškové merania – technická a presná nivelácia
Technické vybavenie

Totálna stanica Nikon NPL-350

Stonex S9III N PLUS

Topcon RT-5 Sa

Miroslav SMREK

banský merač

tel.: 048 – 471 24 51
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 312

DIVÍZIA ENVISTAV
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk