Geológia a životné prostredie

SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Sanáciou environmentálnej záťaže rozumieme práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť znečistenie na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využívanie územia (§ 3 geologického zákona č. 569/2007 Z. z.).

Realizácia sanácie vychádza z projektu sanácie, v ktorom sa zohľadnia odporúčania rizikovej analýzy a pri zložitejších sanáciách aj štúdie uskutočniteľnosti. Ciele sanácie sú dané cieľovými hodnotami, čo sú obsahy znečisťujúcich látok v prírodnom prostredí, ktoré je potrebné dosiahnuť sanačnými technológiami, aby sa riziko z existujúcej kontaminácie znížilo na akceptovateľnú úroveň.

Účinnosť vykonania sanácie sa dokladuje posanačným prieskumom alebo monitorovaním vybraných ukazovateľov, najčastejšie kvality podzemnej vody.

Spoločnosť ENVIGEO má odborné a technické kapacity na realizáciu aj náročných projektov sanácie, v zložitých geologických podmienkach. Vo využívaní inovatívnych technológií je na špičke medzi slovenskými dodávateľmi, čoho dôkazom je aj ocenenie ministerstva hospodárstva SR v súťaži o inovatívny čin roka 2008 v kategórii „Technologická inovácia“ za systém aplikácie účinných látok pri kombinovanej in situ sanácii podzemných vôd znečistených chlórovanými priemyselnými rozpúšťadlami chemickou oxidáciou a biotickou reduktívnou dechloráciou.

Pohronský Ruskov – sanácia environmentálnej záťaže v areáli mazutového hospodárstva bývalého cukrovaru (2021 – 2023)
Banská Bystrica – sanácia environmentálnej záťaže v areáli bývalej galvanizovne LO BB (2021 – 2023)
Michalovce – sanácia environmentálnej záťaže v areáli mestských kasární – autopark (2019 – 2023)
Púchov – sanácia environmentálnej záťaže v areáli bývalého rušňového depa (2018 – 2023)
Spišská Nová Ves – sanácia environmentálnej záťaže v areáli bývalého rušňového depa (2018 – 2023)
DETOX Rimavská Sobota – sanácia areálu (2007 – 2008)
TESLA Piešťany – sanácia areálu bývalého podniku a jeho okolia (2004 – 2008)

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • Projekt sanácie
 • Realizácia sanačných prác
  • sanácia ex-situ
  • sanačné čerpanie a čistenie
  • sanácia in-situ (in-situ chemická oxidácia – ISCO, biotická reduktívna dechlorácia, podporovaná prirodzená atenuácia, vymývanie, venting a air-sparging, biotransformácia…)
 • Vybudovanie a prevádzka monitorovacieho systému účinnosti sanačných opatrení / Posanačné monitorovanie

Prieskum a sanácie environmentálnych záťaží financované z verejných zdrojov – REFERENCIE

RNDr. Jaroslav SCHWARZ

riaditeľ divízie ENVIGEO

tel.: 048 – 471 24 39
mobil: 0902 959 313

DIVÍZIA ENVIGEO
RNDr. Radovan MASIAR

vedúci odboru enviromentálnych záťaží

tel.: 048 – 471 24 40
mobil: 0902 959 303

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk