Geológia a životné prostredie

ENVIRONMENTÁLNA GEOLÓGIA

Environmentálna geológia v sebe integruje požiadavky a postupy klasickej geológie s požiadavkami na ochranu a tvorbu životného prostredia, a to predovšetkým jeho abiotickej zložky. Je to odbor vyžadujúci flexibilitu a schopnosť reagovať na nové technológie, nové poznatky a stále sa zvyšujúce požiadavky našich aj zahraničných klientov, ako aj sprísňujúce sa legislatívne požiadavky. Je to oblasť, na ktorú sa spoločnosť ENVIGEO cielene a dlhodobo zameriava po stránke technického vybavenia, ako aj odborného zabezpečenia a v ktorej plánuje svoj rast a profiláciu.

Spoločnosť ENVIGEO aktívne a iniciatívne participovala na procese tvorby metodického a zákonného rámca pre riešenie problematiky environmentálnych záťaží už od r. 1999, a to účasťou v odborných skupinách Ministerstva životného prostredia SR, tvorbou metodických príručiek a smerníc, ako aj participáciou na nosných projektoch riešenia problematiky environmentálnych záťaží na Slovensku, ako bola úloha „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR“ v r. 2006–2008, či následných geologických úloh prieskumov a sanácií environmentálnych záťaží, financovaných z verejných zdrojov.

RNDr. Jaroslav SCHWARZ

riaditeľ divízie ENVIGEO

tel.: 048 – 471 24 39
mobil: 0902 959 313

DIVÍZIA ENVIGEO
RNDr. Radovan MASIAR

vedúci odboru environmentálnych záťaží

tel.: 048 – 471 24 40
mobil: 0902 959 301

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk