STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Stavebné práce a s tým spojenú projekčnú činnosť a inžiniering stavieb vykonáva v rámci spoločnosti ENVIGEO, a.s. divízia ENVISTAV. Táto divízia má odborné a technické kapacity na realizáciu aj náročnejších stavebných projektov.

Stavebná a projekčná činnosť

Rozsah ponúkaných stavebných prác je široký, osobitne sa však špecializujeme na výstavbu športovísk a ekologických stavieb, napr. golfových ihrísk a skládok.

Geodetické služby

Pri riešení veľmi pestrých typov úloh získali pracovníci meračského oddelenia obrovské množstvo skúseností takmer z každého typu geodetických prác.

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk