Geológia a životné prostredie

POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (E.I.A.)

Od roku 1994, keď bol do platnosti uvedený zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (v súčasnosti platí zákon č. 24/2006 Z. z.) sa spoločnosť ENVIGEO zaradila medzi významné subjekty, poskytujúce environmentálne poradenstvo v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (E.I.A., z angl. Environmental Impact Assessment) na komerčnej báze. Vysokú kvalitu výstupov zaručuje skupina environmentálnych odborníkov – zamestnancov spoločnosti s viacročnou praxou spolu so skupinou externých spolupracovníkov – špecialistov.

V súčasnosti počet environmentálnych dokumentácií vypracovaných spoločnosťou ENVIGEO podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon č. 127/1994 Z. z., zákon č. 24/2006 Z. z.), t. j. oznámení o zmene, zámerov činnosti a správ o hodnotení prekročil 250 a sú medzi nimi hodnotené skládky a ostatné zariadenia na nakladanie s odpadom, obchodné centrá a supermarkety, polyfunkčné objekty, bytové domy a obytné zóny, športoviská a rekreačné areály, priemyselné prevádzky a technológie, ťažobne nerastných surovín a podobne.

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • vypracovanie environmentálnej dokumentácie – oznámenia o zmene, zámeru činnosti a správy o hodnotení v súlade s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • environmentálne poradenstvo / environmentálny audit
Počet zámerov a správ o hodnotení vypracovaných spoločnosťou ENVIGEO v rokoch 1995 – 2018
Počet environmentálnych dokumentácií podľa druhu posudzovanej činnosti
Ing. Milan PONIŠT

vedúci odboru posudzovania vplyvov na ŽP

tel.: 048 – 471 24 60
mobil: 0902 959 319

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk