NERASTNÉ SUROVINY

ENVIGEO, a.s. ťaží vlastné ložisko bentonitu v Lieskovci pre potrebu svojho úpravárenského závodu v Žiari nad Hronom.

Bentonity

Spracovaním bentonitov v spracovateľskom závode v Žiari nad Hronom sa zaoberá v rámci spoločnosti ENVIGEO, a.s. jej divízia ENVITAZ.

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk