Geológia a životné prostredie

INŽINIERSKA GEOLÓGIA / GEOTECHNIKA

Spoločnosť ENVIGEO poskytuje širokú škálu služieb v oblasti inžinierskej geológie, od štandardných posudkov a prieskumov pre zakladanie stavieb rôznych kategórií až po riešenie špeciálnych inžinierskogeologických a geotechnických problémov (sanácia zosuvov, zakladanie stavieb v neúnosných a objemovo nestálych zeminách…).

Okrem riešenia konkrétnych inžinierskogeologických problémov je odborný potenciál spoločnosti ENVIGEO využívaný aj pri riešení regionálnych úloh s inžinierskogeologickou problematikou, hradených z verejných zdrojov (prieskum a sanácia svahových deformácií, monitorovanie zosuvných území).

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • Inžinierskogeologické a geotechnické posudky rôzneho účelu
 • Inžinierskogeologické prieskumy pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu občianskych a priemyselných stavieb (všetky etapy inžinierskogeologického prieskumu), líniových stavieb (diaľnic a ciest, cyklotrás, mostov, elektrických vedení, plynovodov a podobne)
 • Prieskum a sanácia svahových deformácií
 • Monitorovanie zosuvných území
Inžinierskogeologický prieskum – rozšírenie technológie BPS (Budča, 2023)
Inžinierskogeologický prieskum – priemyselný park – hala Ministry (Šalková, 2023)
Inžinierskogeologický prieskum – rodinný dom (Budča, 2023)
Inžinierskogeologický prieskum – rekonštrukcia a dostavba areálu nemocnice F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, 2023)
Inžinierskogeologický prieskum – rekonštrukcia mosta (Podbrezová, 2023)
Inžinierskogeologický prieskum – Retail Box II. (Dunajská Streda, 2023)
Inžinierskogeologický prieskum – zosuv na parcele č. 1337 (Donovaly, 2023)
Inžinierskogeologický prieskum – rekonštrukcia mosta (Sliač, 2023)
Inžinierskogeologický prieskum – Hron, lávka pre peších (Zvolen, 2023)
Inžinierskogeologický prieskum – polyfunkčný dom na ulici Horná (Banská Bystrica, 2022)
Inžinierskogeologický prieskum – obytná zóna IBV Havaška II (Lučenec, 2022)
Inžinierskogeologický prieskum – 2. etapa (letisko Sliač, 2022)
Inžinierskogeologický prieskum – wellness hotel (Santovka, 2022)
Inžinierskogeologický prieskum – rekreačný dom (Králiky, 2021)
Inžinierskogeologický prieskum – rekonštrukcia budovy Coimexu (Banská Bystrica, 2017)
Inklinometrické merania vo vrtoch – bodová závada (I/66 Polomka, 2016)
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologické modelovanie – Silver Resort (Tatranská Lomnica, 2007)
Mgr. Andrea JASOVSKÁ

vedúca oddelenia aplikovanej geológie

tel.: 048 – 471 24 32
mobil: 0902 959 427

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk