Geológia a životné prostredie

INŽINIERSKA GEOLÓGIA / GEOTECHNIKA

Spoločnosť ENVIGEO poskytuje širokú škálu služieb v oblasti inžinierskej geológie, od štandardných posudkov a prieskumov pre zakladanie stavieb rôznych kategórií až po riešenie špeciálnych inžinierskogeologických a geotechnických problémov (sanácia zosuvov, zakladanie stavieb v neúnosných a objemovo nestálych zeminách…).

Okrem riešenia konkrétnych inžinierskogeologických problémov je odborný potenciál spoločnosti ENVIGEO využívaný aj pri riešení regionálnych úloh s inžinierskogeologickou problematikou, hradených z verejných zdrojov (prieskum a sanácia svahových deformácií, monitorovanie zosuvných území).

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • Inžinierskogeologické a geotechnické posudky rôzneho účelu
 • Inžinierskogeologické prieskumy pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu občianskych a priemyselných stavieb (všetky etapy inžinierskogeologického prieskumu), líniových stavieb (diaľnic a ciest, cyklotrás, mostov, elektrických vedení, plynovodov a podobne)
 • Prieskum a sanácia svahových deformácií
 • Monitorovanie zosuvných území
Inžinierskogeologický prieskum – Banská Bystrica, 2017
Inklinometrické merania vo vrtoch – Polomka, 2016
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologické modelovanie – Silver Resort Tatranská Lomnica, 2007
Mgr. Andrea JASOVSKÁ

vedúca oddelenia aplikovanej geológie

tel.: 048 – 471 24 32
mobil: 0902 959 427

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk