Nerastné suroviny

ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN

ENVIGEO, a.s. ťaží vlastné ložisko bentonitu v Lieskovci pre potrebu svojho úpravárenského závodu v Žiari nad Hronom.

Ložisko bentonitu Lieskovec sa nachádza v blízkosti obce Zvolenská Slatina, okres Zvolen. Bentonit z tohto ložiska je obzvlášť vhodný pre použitie vo funkcii minerálneho tesnenia. Spĺňa požiadavky STN 83 8106 pre tesnenie skládok odpadov – navrhovanie, zhotovovanie a kontrolu, ako aj nariadenia vlády č. 606/1992 Zb. (príloha č. 5 o nakladaní s odpadmi).

Ložisko Lieskovec

ÚPRAVA NERASTNÝCH SUROVÍN

Úprava nerastných surovín sa uskutočňuje vo vlastnom výrobnom závode v Žiari nad Hronom. Cieľom spracovania je zlepšenie úžitkových a kvalitatívnych parametrov nerastov a tým aj rozšírenie možností ich využitia.

Inštalovaná technológia umožňuje

 • základnú úpravu surovín – drvenie a sušenie
 • mletie surovín so sitovým zvyškom 5% nad 250 µm
 • špeciálnu úpravu mikromletím so sitovými zvyškami 5% nad 63 µm, 45 µm a 15 µm

Výsledným produktom sú upravené bentonity a keramické a žiaruvzdorné íly v zrnitostných frakciách 0-15 µm, 0-45 µm, 0-63 µm alebo 0-250 µm. Podľa požiadaviek odberateľa je možné upravovať aj iné druhy nerastných surovín.

Ing. Martin ČUNDERLÍK

riaditeľ divízie ENVITAZ

tel.: 048 – 471 24 52
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 304

DIVÍZIA ENVITAZ
Mgr. Janka CIMERMANOVÁ

marketingový manažér

tel.: 048 – 471 24 26
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 955

DIVÍZIA ENVITAZ
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk