Geológia a životné prostredie

HYDROGEOLÓGIA

Spoločnosť ENVIGEO zamestnáva profesionálov – hydrogeológov, ktorí sú odborne spôsobilí a skúsení v projektovaní, riadení a vyhodnocovaní hydrogeologických úloh.
Naše práce sa zameriavajú predovšetkým na vyhľadávanie a ochranu zdrojov pitných a minerálnych vôd, vrátane výpočtu množstva vôd.

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • Hydrogeologické posudky (napr. pre vsakovanie)
 • Výpočet množstva vôd vodárenských zdrojov
 • Vyhľadávanie, prieskum, zachytávanie a ochrana zdrojov pitných a minerálnych vôd
 • Navrhovanie ochranných pásiem existujúcich zdrojov pitných a minerálnych vôd
 • Vypracovanie odborných posudkov pre vypúšťanie do podzemných vôd
RNDr. Radovan MASIAR

vedúci odboru environmentálnych záťaží

tel.: 048 – 471 24 40
mobil: 0902 959 301

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk