Geológia a životné prostredie

ANALÝZA RIZIKA

V súlade s aktuálnym znením geologického zákona (zákon č. 569/2007 Z. z.) a jeho vykonávacou vyhláškou (vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 51/2008 Z. z.) je súčasťou geologického prieskumu životného prostredia pri zistení závažného znečistenia aj hodnotenie rizika vplyvu znečistenia spôsobeného činnosťou človeka na ľudské zdravie a životné prostredie – skrátene analýza rizika.

Záverečnú správu z geologického prieskumu životného prostredia, obsahujúcu analýzu rizika schvaľuje Ministerstvo životného prostredia SR bez ohľadu na zdroj financovania (§ 18 zákona č. 569/2007 Z. z.). Týmito legislatívnymi úpravami sa vytvoril právny rámec pre zavedenie analýzy rizika ako nástroja na posúdenie závažnosti znečistenia prírodného prostredia a návrhu ďalšieho postupu. Obsah a formu analýzy rizika upravuje smernica Ministerstva životného prostredia SR č. 1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia.

Analýza rizika vo všeobecnosti pozostáva z 2 častí

 • hodnotenie environmentálnych rizík
 • hodnotenie zdravotných rizík

Spoločnosť ENVIGEO vykonáva analýzu rizika v rámci širšieho komplexu prác – predovšetkým geologického prieskumu znečisteného územia / environmentálnej záťaže, ale na základe požiadaviek klienta aj samostatne. Na výkon týchto prác disponuje zamestnancami s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona (zákon č. 569/2007 Z. z.), ktorí absolvovali a zvládli špecializovaný kurz pre analýzu rizika znečisteného územia.

Výsledkom analýzy rizika je rozhodnutie, či zistená miera rizika je akceptovateľná pre súčasné alebo plánované využitie územia. Ak je výsledkom analýzy rizika rozhodnutie, že zistená miera rizika nie je akceptovateľná a je nutná sanácia, obsahuje analýza rizika ešte

 • stanovenie cieľových hodnôt sanácie
 • návrh sanácie

Pre sanácie väčšieho rozsahu sa pred spracovaním projektu sanácie vypracováva ešte štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility Study), buď ako súčasť analýzy rizika alebo samostatne. Táto obsahuje hodnotenie rôznych sanačných metód z hľadiska ich vhodnosti, technickej realizovateľnosti a ekonomickej náročnosti. Metódy sa hodnotia vo vzťahu k rôznym sanačným scenárom a stanoveným cieľovým hodnotám sanácie. Výsledkom štúdie je návrh optimálneho spôsobu sanácie.

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • Analýza rizika (Risk Assessment, Risk Analysis) znečistených území / environmentálnych záťaží, zahŕňajúca
  • hodnotenie environmentálnych rizík
  • hodnotenie zdravotných rizík
  • určenie cieľových hodnôt sanácie
  • návrh sanácie a monitorovania
 • Štúdia uskutočniteľnosti sanačných prác (Feasibility Study)
RNDr. Jaroslav SCHWARZ

riaditeľ divízie ENVIGEO

tel.: 048 – 471 24 39
mobil: 0902 959 313

DIVÍZIA ENVIGEO
RNDr. Radovan MASIAR

vedúci odboru environmentálnych záťaží

tel.: 048 – 471 24 40
mobil: 0902 959 301

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk