14.-15. november 2019 HAVÁRIA ODKALISKA DÚBRAVA

Havária odkaliska Dúbrava (okr. Liptovský Mikuláš)

V období 14. – 15. 11. 2019 došlo na odkalisku č. 2 Dúbrava k vzniku havárie, ktorá mala za následok poškodenie hrádze odkaliska a vytečenie časti uložených úpravárenských (banských) sedimentov do územia pod odkaliskom.

Hlavnými príčinami vzniku havárie boli mimoriadne zrážky v kombinácii s nevhodným antropogénnym zásahom do hydrologického režimu, spôsobeným zrejme ťažbou dreva.

Vytekajúca voda z vybreženého potoka smerovala po neudržiavaných lesných cestách do územia odkaliska, kde spôsobila eróziu povrchu odkaliska a vzdušnej strany stabilizačnej hrádze v severnej časti odkaliska.

Po rozplavení koruny hrádze odkaliska došlo k jej ďalšej erózii, zvyšovaniu sklonu (spádu) dna vzniknutej eróznej ryhy…

VIDEO – variant 1

Video prehrávané z kanálu YouTube.

VIDEO – variant 2

Video prehrávané priamo z knižnice webstránky.

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk