sme s vami od roku 1994...

ENVIGEO, a.s.

Geologické a environmentálne služby. Geologické práce, environmentálna, ložisková a inžinierska geológia, hydrogeológia. Monitorovanie kvality podzemných vôd. Výstavba športovísk a ekologických stavieb. Geodetická činnosť, búracie práce, projektovanie a výstavba skládok odpadu. Vrtné práce a strojnícka výroba. Ťažba a úprava nerastných surovín.

SPOLOČNOSŤ ENVIGEO TVORIA TIETO DIVÍZIE

Divízia ENVIGEO

Konzultačné služby v oblasti geológie a životného prostredia, banské poradenstvo, prieskumy znečistenia a sanácie, analýzy rizika a environmentálne audity, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, environmentálny monitoring.

Divízia ENVISTAV

Výstavba polyfunkčných objektov a výrobných hál, spevnených plôch, inžinierskych sietí, projektovanie a výstavba skládok odpadov a športovísk (golfové ihriská, tenisové dvorce).

Divízia ENVITAZ

Ťažba a spracovanie nerudných nerastných surovín – bentonitov a ílov. Výroba mikromletého bentonitu pre špeciálne účely.

Divízia ENVITEC

Vŕtanie rotačné jadrové, špirálou, dutou špirálou a veľkopriemerové náberové, vzorkovanie zariadeniami Geoprobe®, geotechnická stabilizácia skalných stien a svahov.

Životné prostredie

ENVIGEO, a.s. sa radí medzi významné subjekty, poskytujúce environmentálne poradenstvo a širokú paletu služieb v oblasti životného prostredia.

Geológia

Spoločnosť ENVIGEO poskytuje širokú škálu služieb v oblasti inžinierskej, ložiskovej, environmentálnej geológie a hydrogeológie.

Stavebná činnosť

Stavebné práce a s tým spojenú projekčnú činnosť a inžiniering stavieb vykonáva v rámci spoločnosti ENVIGEO, a.s. divízia ENVISTAV.

Nerastné suroviny

ENVIGEO, a.s. ťaží vlastné ložisko bentonitu v Lieskovci pre potrebu svojho úpravárenského závodu v Žiari nad Hronom.

Vrtné práce

Záber ponúkaných služieb spoločnosti ENVIGEO rozširujú aj technické práce zamerané na vŕtanie a vzorkovanie hornín, zemín a podzemných vôd.

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk