Geológia a životné prostredie

MONITOROVANIE KVALITY PODZEMNÝCH VÔD

Spoločnosť ENVIGEO buduje a prevádzkuje monitorovacie systémy kvality podzemných vôd, najčastejšie pre skládky odpadov. Zabezpečujeme odber vzoriek v pravidelných intervaloch, ich laboratórny rozbor a vyhodnotenie po každom odbere a súhrnnými ročnými správami, podľa požiadaviek objednávateľa a príslušného orgánu štátnej správy.

Príklady grafickej prezentácie údajov z monitorovania (celoročné údaje)

Obsah As vo vode

Obsah Hg vo vode

Obsah TCE (trichlóretén) vo vode

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • Vybudovanie monitorovacieho systému kvality podzemných vôd (monitorovacie vrty)
 • Pravidelný odber, laboratórne rozbory a vyhodnotenie výsledkov – správy z každého odberu a súhrnné ročné správy
Mgr. Andrea JASOVSKÁ

vedúca odboru aplikovanej geológie

tel.: 048 – 471 24 32
mobil: 0902 959 427

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk