Prieskum a sanácie - REFERENCIE

PRIESKUM A SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Referencie

V r. 2015 realizovala spoločnosť ENVIGEO, a.s. v spolupráci s ďalšími riešiteľskými organizáciami pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prieskum vybraných environmentálnych záťaží (EZ), pravdepodobných environmentálnych záťaži (PEZ) a sanáciu environmentálnych záťaží.

Prieskum EZ prebiehal na lokalitách:

Prieskum PEZ prebiehal na lokalitách:

Sanácia EZ prebiehala na lokalitách:

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk