Stavebná činnosť

VYBRANÉ STAVBY – FOTOGALÉRIA

Euromotor – Obchodno servisné centrum, Banská Bystrica – III. Etapa, 2011
(pre EUROMOTOR, spol. s r.o., Banská Bystrica)

Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica – I. etapa – II. podetapa, oblasť A – Šalková, 2011
(pre Marius Pedersen, Trenčín)

HTI – Administratívna budova BCV-Elektrokomplex – spevnené plochy, voda, kanalizácia, plyn, 2011
(pre HTI Real, s.r.o., Bratislava)

Rekultivácia regionálnej skládky odpadov, Detva-Studienec – II. etapa, 2011
(pre Mesto Detva)

Sklad nebezpečného odpadu a odpadu z elektrozariadení, Šulekovo-Hlohovec, 2010-2011
(pre Marius Pedersen, a.s., Trenčín)

Skládka, Kostolné – II. Etapa – 1. časť, 2010-2011
(pre Kopaničiarska odpadová spol. s r.o., Kostolné)

Skládka, Kostolné – Rekultivácia – I. etapa, 1. a 2. časť, 2010-2011
(pre Kopaničiarska odpadová spol. s r.o., Kostolné)

Prestavba haly SO-02 na triediacu linku – Marius Pedersen, Zvolen – manipulačné a spevnené plochy, 2010
(pre Marius Pedersen, a.s., Zvolen)

Sučany, Pripojenie DG do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, 2009
(pre PEMAX PLUS, s.r.o., Banská Bystrica)

Levice, Pripojenie DG do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, 2009
(pre Phoenix Zeppelin, s.r.o., Banská Bystrica)

Rozšírenie skládky odpadov TKO – Hnúšťa, 2009
(pre Mesto Hnúšťa)

Rekonštrukcia priestorov predajne osobných a úžitkových vozidiel, rozšírenie showroomu – IX. etapa, 2008-2009
(pre MERCEDES – Motor Car – Immo, s.r.o., Bratislava)

Golfové ihrisko, Sliač – výstavba, 2006-2007
(pre MHC HRON, s.r.o., Banská Bystrica)

Servisné a predajné stredisko Mercedes / Chrysler / Jeep, Zvolenská cesta, Banská Bystrica, 2006-2008
(pre MCW, s.r.o., Bratislava)

Skládka, Kráľovský Chlmec – výstavba, 2002-2003
(pre OcÚ Kráľovský Chlmec)

Golfové ihrisko “Grey Bear”, Tále – posudzovanie vplyvov (E.I.A.), projektová dokumentácia a stavebné povolenie, výstavba, 1999-2002
(pre Železiarne Podbrezová, a.s.)

Bývalá antimónová huta, Vajsková – rekultivácia skládky nebezpečného odpadu, 1998-2003
(pre Rudné bane, š.p., Banská Bystrica)

Skládka, Veľký Krtíš – posudzovanie vplyvov (E.I.A.), projektová dokumentácia a stavebné povolenie, výstavba, 1994-1996
(pre MÚ Veľký Krtíš)

Mgr. Roman ŠKARBA

riaditeľ divízie ENVISTAV

tel.: 048 – 471 24 54
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 316

DIVÍZIA ENVISTAV
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk