GEOLÓGIA

Spoločnosť ENVIGEO poskytuje širokú škálu služieb v oblasti inžinierskej, ložiskovej, environmentálnej geológie a hydrogeológie.

Ložisková geológia

Spoločnosť ENVIGEO ponúka komplexný servis pri vyhľadávaní a prieskume ložísk nerastných surovín, vrátane environmentálneho poradenstva v banskej praxi.

Inžinierska geológia / Geotechnika

Spoločnosť ENVIGEO poskytuje širokú škálu služieb v oblasti inžinierskej geológie, od štandardných posudkov a prieskumov pre zakladanie stavieb rôznych kategórií až po riešenie špeciálnych inžinierskogeologických a geotechnických problémov.

Hydrogeológia

Spoločnosť ENVIGEO zamestnáva profesionálov – hydrogeológov, ktorí sú odborne spôsobilí a skúsení v projektovaní, riadení a vyhodnocovaní hydrogeologických úloh lokálneho aj regionálneho charakteru.

Environmentálna geológia

Environmentálna geológia v sebe integruje požiadavky a postupy klasickej geológie s požiadavkami na ochranu a tvorbu životného prostredia a to predovšetkým jeho abiotickej zložky.

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk