Geológia a životné prostredie

PRIESKUM ZNEČISTENÝCH ÚZEMÍ

So zmenou spoločenského povedomia a sprísnením environmentálnej legislatívy sa významnou oblasťou komerčných aktivít spoločnosti ENVIGEO stali práce spojené s prieskumom znečistených území (environmentálnych záťaží, environmentálnych škôd), ako aj s ich sanáciou. V tejto oblasti disponujeme dlhodobými skúsenosťami a sme schopní poskytnúť komplexné služby – odborné poradenstvo, projektovanie a realizáciu geologických úloh, vrátane analýzy rizika, návrhu sanácie a jej realizácie.

Prieskum znečisteného územia predchádza rozhodovaciemu procesu o potrebe sanačného zákroku, ako je to znázornené na nasledujúcej schéme.

Pokiaľ prieskum znečisteného územia (najčastejšie environmentálnej záťaže) preukáže prítomnosť závažného znečistenia, je potrebné vypracovať analýzu rizika, na základe ktorej sa rozhodne o potrebe a rozsahu sanácie. Ak vykázané riziko prekračuje akceptovateľnú úroveň, je potrebné vykonať sanáciu.

Základom pre kvalitné a rýchle služby pri prieskume znečisteného územia je dobrá technická vybavenosť a odborná zdatnosť riešiteľov úlohy. Spoločnosť ENVIGEO disponuje v rámci Slovenska moderným technickým vybavením určeným špeciálne pre prieskum znečistených území. Zamestnanci spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti s realizáciou prieskumov, rizikových analýz a sanácií z mnohých úspešne realizovaných projektov.

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • Geologický prieskum životného prostredia vo všetkých etapách
  • orientačný prieskum
  • podrobný prieskum
  • doplnkový prieskum
 • Analýza rizika znečisteného územia

Prieskum a sanácie environmentálnych záťaží financované z verejných zdrojov – REFERENCIE

RNDr. Radovan MASIAR

vedúci odboru environmentálnych záťaží

tel.: 048 – 471 24 40
mobil: 0902 959 301

DIVÍZIA ENVIGEO
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk